November
1 Nov 2021Training course on development communicationsNairobi
1 Nov 2021Training course on communication and presentation skillsNairobi
8 Nov 2021Training course on strategic media relationsNairobi
8 Nov 2021Training course on digital/social media skillsNairobi
8 Nov 2021Training course on communicating for advocacyNairobi
8 Nov 2021International conference on communication and presentation skillsNairobi
Next >
Let's do Biz